Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVNI PREDPISI - ITALIJANSKA IN MADŽARSKA NARODNA SKUPNOST

 

 

 

Tu so našteti najpomembnejši predpisi, ki se nanašajo na posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti. Našteti zakoni kažejo na urejenost in uresničevanje ustavnih norm o posebnih pravicah narodnih skupnosti na posameznih področjih. Zaradi racionalnosti in preglednosti smo se omejili na najpomembnejše zakone in druge pravne predpise. 

 1. Ustava RS (zlasti 5., 11., 61., 62., 64., 80. člen),
 2. Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih,
 3. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
 4. Zakon o evidenci volilne pravice,
 5. Zakon o lokalnih volitvah,
 6. Zakon o volitvah v državni zbor,
 7. Zakon o medijih,
 8. Zakon o Radioteleviziji Slovenija,
 9. Statut javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA,
 10. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
 11. Zakon o vrtcih,
 12. Zakon o osnovni šoli,
 13. Zakon o gimnazijah,
 14. Zakon o maturi,
 15. Zakon o izobraževanju odraslih,
 16. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
 17. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
 18. Zakon o štipendiranju,
 19. Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
 20. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 21. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
 22. Zakon o knjižničarstvu,
 23. Zakon o javni rabi slovenščine,
 24. Navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev, na katerih se uporablja tudi tuji jezik,
 25. Zakon o državnem tožilstvu,
 26. Zakon o sodiščih,
 27. Sodni red,
 28. Zakon o kazenskem postopku,
 29. Kazenski zakonik,
 30. Zakon o organiziranosti in delu v policiji,
 31. Zakon o nalogah in pooblastilih policije,
 32. Zakon o državni upravi,
 33. Zakon o splošnem upravnem postopku,
 34. Uredba o upravnem poslovanju,
 35. Zakon o javnih uslužbencih,
 36. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 37. Zakon o zavodih,
 38. Zakon o društvih,
 39. Zakon o matičnem registru,
 40. Zakon o notariatu,
 41. Zakon o osebnem imenu,
 42. Zakon o osebni izkaznici,
 43. Zakon o potnih listinah,
 44. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov,
 45. Zakon o lokalni samoupravi,
 46. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij,
 47. Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
 48. Zakon o financiranju občin,
 49. Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016,
 50. Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
 51. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti,
 52. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na narodnostno mešanih območjih za leto 2001,
 53. Zakon o gospodarskih družbah,
 54. Zakon o varstvu potrošnikov,
 55. Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi,
 56. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
 57. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike,
 58. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
 59. Zakon o kmetijstvu,
 60. Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo,
 61. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin,
 62. Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih,
 63. Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,
 64. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 65. Zakon o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji,
 66. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike,
 67. Londonski memorandum (1954),
 68. Osimski sporazumi (1977),
 69. Statuti narodnostno mešanih občin (Izola, Koper, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci) v Republiki Sloveniji,
 70. drugi predpisi in akti Vlade RS.