Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNI IN MEDDRŽAVNI PRAVNI AKTI

 

V Uradu Vlade RS za narodnosti si prizadevamo tudi za izvajanje mednarodnih in meddržavnih dokumentov in sporazumov, ki jih je ratificiral Državni zbor Republike Slovenije.
 
Urad Vlade RS za narodnosti je vključen v vrsto mednarodnih aktivnosti s področja človekovih pravic, pravic manjšin v okviru Pakta stabilnosti za JVE in v aktivnosti Sveta Evrope in drugih institucij EU o položaju manjšin in Romov. Na tem področju Urad posreduje izkušnje manjšinske politike in sodeluje tudi z nekaterimi drugimi državami oziroma njihovimi institucijami.
 
Tako je Republika Slovenija leta 1998 ratificirala Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin. Glede na to, da konvencija ne vsebuje definicije pojma narodne manjšine in prepušča državam pogodbenicam, da same določijo etnične skupine, ki jih v državi podpisnici obravnavajo kot narodne manjšine, na katere se konvencija nanaša, je Republika Slovenija v skladu z ustavo in notranjo zakonodajo RS, ob ratifikaciji Okvirne konvencije pisno izjavila, da kot narodni manjšini šteje avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost v RS. V kolikor to ni v nasprotju z Ustavo RS in drugimi zakonskimi akti RS (v nasprotju s pravnim redom), se norme iz te konvencije nanašajo tudi na pripadnike romske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji. 
 
Državni zbor Republike Slovenije je leta 2000 ratificiral Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Republika Slovenija je ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih generalnemu sekretarju Sveta Evrope sporočila, da sta na ozemlju Republike Slovenije regionalna ali manjšinska jezika italijanščina in madžarščina. Prav tako je bilo sporočeno, da se bodo določbe od prvega do četrtega odstavka 7. člena smiselno uporabljale tudi za romski jezik. Tako v skladu s 5. odstavkom 7. člena listine Republika Slovenija določbe od 1. do 4. odstavka 7. člena smiselno uporablja tudi za romski jezik.
 
S sprejetjem sprememb Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah ter sprejetjem Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/2002) je Republika Slovenija realizirala tudi Resolucijo stalne konference regionalnih in lokalnih skupnosti Sveta Evrope v delu priporočil o hitrejšem vključevanju Romov v lokalne skupnosti.
 
Nekateri dokumenti, ki urejajo mednarodno sodelovanje Urada Vlade RS za narodnosti:
•  Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin (Uradni list RS-MP, št. 4/98 (RS 20/98)),
• Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih (Uradni list RS-MP, št. 17/00, 7/07 (RS 69/00, 44/07)),
• Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (Uradni list SFRJ-MP, št. 6/67 (SFRJ 31/67)),
• Konvencija o preprečevanju mučenja  in nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS-MP, št. 1/94 (RS 2/94)),
• Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS-MP, št. 7/94 (RS 33/94)),
• Osimski sporazumi (1977),
• Londonski memorandum (5. 10. 1954),
• Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje SFR Jugoslavije z R Italijo (Uradni list RS-MP, št. 11/92 (RS 40/92)),
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS-MP, št. 6/93 (RS, št. 23/93)).