Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
Odgovorna uradna oseba: mag. Stanko Baluh, direktor
Datum prve objave kataloga: 20. 9. 2013
Datum zadnje spremembe: 25. 7. 2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.un.gov.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v fizični obliki tudi na sedežu Urada Vlade RS za narodnosti

Naslov:
Urad Vlade RS za narodnosti
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana

tel: 01 478 11 80
e-pošta: gp.un(at)gov.si


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a Podatki o organizaciji organa

 

Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti
(Uradni list RS, št. 57/13, 9/17)

 

Temeljna delovna področja:

 

Urad Vlade RS za narodnosti je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti  ter romske skupnosti so zapisane v Ustavi RS, podrobnejše določbe pa so vključene v zakone z različnih področij, ki se kakorkoli dotikajo položaja narodnih skupnosti in romske skupnosti. Za njihovo izvajanje so odgovorna resorna ministrstva. Ob takšni razdelitvi pristojnosti je naloga Urada za narodnosti predvsem v tem, da globalno spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb o zaščiti narodnih skupnosti ter romske skupnosti in njihove učinke v praksi, opozarja na pomanjkljivosti, pripravlja predloge in pobude vladi in drugim državnim organom in skupaj z resornimi ministrstvi pripravlja analize in poročila, ki zajemajo širša vprašanja varstva narodnih skupnosti.
 
Med neposredne naloge Urada za narodnosti spadajo naloge, ki jih ne pokrivajo drugi državni organi:

• opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne možnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije, izhajajoče iz Ustave Republike Slovenije in veljavnih predpisov, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti;
• pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
• obravnava vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti;
• v zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, sodeluje s pristojnimi organi v Republiki Hrvaški;
• pripravlja analize, gradivo, pobude in predloge za seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremlja učinkovanje sprejetih odločitev, ki zadevajo italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost;
• skrbi za izvajanje sklepov vlade glede italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti;
• opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge za Komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in Komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti;
• sodeluje s Komisijo za narodni skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije;
• sodeluje v ustreznih delovnih telesih ministrstev, raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki skrbijo za položaj, pravice in obveznosti ali proučevanje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji;
• načrtuje in spremlja porabo finančnih sredstev za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti na podlagi finančnega načrta urada;
• opravlja naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo, ki se nanašajo na ustrezne organe v Svetu Evrope, Evropski uniji, Organizaciji združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah;
• opravlja druge naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.

 

Organ nima notranjih organizacijskih enot.

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti

 

Naslov:
Urad Vlade RS za narodnosti
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana

tel: 01 478 11 80
e-pošta: stane.baluh(at)gov.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 

1. Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
2. Ustava RS,
3. Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih,
4. Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji,
5. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
6. Zakon o evidenci volilne pravice,
7. Zakon o lokalnih volitvah,
8. Zakon o volitvah v državni zbor,
9. Zakon o medijih,
10. Zakon o Radioteleviziji Slovenija,
11. Statut javnega zavoda RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA,
12. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
13. Zakon o vrtcih,
14. Zakon o osnovni šoli,
15. Zakon o gimnazijah,
16. Zakon o maturi,
17. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
18. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
19. Zakon o štipendiranju,
20. Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
21. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
22. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
23. Zakon o knjižničarstvu,
24. Zakon o javni rabi slovenščine,
25. Navodilo o načinu izvajanja javnih prireditev, na katerih se uporablja tudi tuji jezik,
26. Zakon o državnem tožilstvu,
27. Zakon o sodiščih,
28. Sodni red,

29. Zakon o pravdnem postopku,

30. Zakon o prekrških,
31. Zakon o kazenskem postopku,
32. Kazenski zakonik,
33. Zakon o organiziranosti in delu v policiji,
34. Zakon o nalogah in pooblastilih policije,
35. Zakon o državni upravi,
36. Zakon o splošnem upravnem postopku,
37. Uredba o upravnem poslovanju,
38. Zakon o javnih uslužbencih,
39. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
40. Zakon o zavodih,
41. Zakon o društvih,
42. Zakon o matičnem registru,
43. Zakon o notariatu,
44. Zakon o osebnem imenu,
45. Zakon o osebni izkaznici,
46. Zakon o potnih listinah,
47. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov,
48. Zakon o lokalni samoupravi,
49. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij,
50. Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
51. Zakon o financiranju občin,
52. Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim,
53. Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
54. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti,
55. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na narodnostno mešanih območjih za leto 2001,
56. Zakon o gospodarskih družbah,
57. Zakon o varstvu potrošnikov,
58. Zakon o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi,
59. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
60. Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike,
61. Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
62. Zakon o kmetijstvu,

63. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019,

64. Zakon o zdravstveni dejavnosti,

65. Zakon o zdravniški službi,

66. Zakon o lekarniški dejavnosti,

67. Zakon o sistemu jamstva za vloge,

68. Zakon o Slovenski tiskovni agenciji,

69. Zakon o varstvu pred diskriminacijo,

70.  Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo,
71. Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin,
72. Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih,
73. Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,
74. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
75. Zakon o ratifikaciji sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji,
76. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike,
77. Londonski memorandum (1954),
78. Osimski sporazumi (1977),
79. Statuti narodnostno mešanih občin (Izola, Koper, Piran, Ankaran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci) v Republiki Sloveniji,
80. drugi predpisi in akti Vlade RS.


Predpisi so dosegljivi:
Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)


Register lokalnih skupnosti (RPLS)


2.č Seznam predlogov predpisov

 

- I


2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Nacionalni program ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2017-2021


Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018


2.e Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov
I


2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
I


2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
I


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Dostop prek spleta: www.un.gov.si

Fizični dostop: Urad Vlade RS za narodnosti
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana


4. Stroškovnik

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.
 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Podatki o Romih