Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za sofinaciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018 (JR-PRS2018)

Svet romske skupnosti RS je v Uradnem listu RS, št. 24/18 z dne 13. 4. 2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018 (JR-PRS2018). Predmet javnega razpisa jesofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2018, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Sofinancirani bodo programi aktivnosti:

  1. namenjeni spodbujanju vključevanja otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti;
  2. namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. oblikovanje novih, inovativnih programov, razvijanje socialnega podjetništva, itd.) in promociji zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično razvoja skupnosti;
  3. namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor, s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov;
  4. namenjeni usposabljanju predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;
  5. namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, namenjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, namenjenih vsem nevladnim organizacijam.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na Svetu romske skupnosti Republike Slovenije in sicer na telefonski številki 02/526 13 04 ali po elektronski pošti na naslov rskupnost@siol.net.

 

Razpisna dokumentacija