Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavitev izvedenih aktivnosti organizacij romske skupnosti na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017 (JR-PRS2017)

ZVEZA ZA RAZVOJ ROMSKE MANJŠINE – PREPOROD

 

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je v letu 2017 izvedla 48 aktivnosti v vlogi organizatorja, same aktivnosti pa so bile izvedene v sodelovanju z več kot 25 organizacijami, društvi, zavodi, itd. Posredno ali neposredno je bilo vključenih več kot 2.000 udeležencev od tega skoraj polovica, otrok, mladih in žensk.

 

V letu 2017 so nadaljevali z izvajanjem programa Zelenih delovnih mest, kjer so na Pušči v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota zasadili prvi hektar miskantusa, izvedene pa so bile tudi številne učne delavnice, konference ter posveti s področja zaposlovanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Zveza Preporod je nudila strokovno podporo tudi pri delovanju romskih svetnikov v občinskih svetih. Organiziranih je bilo šest strokovnih posvetov in koordinacij z romskimi svetniki ter ostalimi deležniki. Za romske ženske in mlade so izvedli več kot 15 delavnic, kot npr. Romski gledališki studio, Pravljične delavnice, delavnica Razvoj otrok skozi šport, Likovna kolonija, Fotografska delavnica, Uprizoritev dela, Otroška romska olimpijada, itd.

 

Zveza Preporod je nudila tudi svetovalno, strokovno in administrativno podporo romskim svetnikom in aktivistom, društvom ter posameznikom, ki se ukvarjajo z razvojem Romske manjšine v Sloveniji. Hkrati pa sta delovali tudi dve informacijski točki, kjer so Romi lahko pridobili informacije in drugo potrebno pomoč.

 

Podrobnejše informacije o izvedenih aktivnostih Zveze Preporod so dostopne na spletni strani zveze: http://zveza-preporod.si/ in http://zveza-preporod.si/2018/02/04/pregled-leta-2017/ .

 

ZVEZA ROMOV SLOVENIJE

 

Zveza Romov Slovenije je v letu 2017 izvajala aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, ozaveščanja o zgodovini in pomenu romske skupnosti in romske kulture za slovenski prostor, ozaveščanja in spodbujanja mladih Rominj in Romov k večji aktivaciji in vključevanju na področju izobraževanja, ohranjanja spomina na romske žrtve holokavsta (Porrajmos). Kratek pregled aktivnosti je podan v nadaljevanju.

 

Aktivnost: MLADI ROMI PRED IZZIVI PRIHODNOSTI

Aktivnost je spodbujala mlade Rome - otroke in mlade v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti.

 

Aktivnost: DELOVNO MESTO ZA VSE!

Aktivnost je bila namenjena spodbujanju aktivacije pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti in promociji zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično razvoja skupnosti.

 

Aktivnost: TU SEM DOMA – ŽIVLJENJE ROMOV V SLOVENIJI

Aktivnost je bila namenjena ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor, s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov.

 

Aktivnost: ZNANJE – IDEJE – PROJEKTI – MOČNA ROMSKA SKUPNOST

Aktivnost je bila namenjena zagotavljanju pomoči društvom pri prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, namenjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, namenjenih vsem nevladnim organizacijam.

 

Aktivnost: AKTIVACIJA IN SOCIALIZACIJA ROMOV

Aktivnost je bila namenjena spodbujanju mladih Romov – otrok in mladih v lokalnih okoljih v različne programe izobraževanja ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti, s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov. Aktivnost je namenjena tudi spodbujanju aktivacije pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, promociji izobraževanja in zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično razvoja skupnosti.

 

Zveza Romov Slovenije, ki je aktivna predvsem na področju izobraževanja in promocije romskega jezika in kulture, si prizadeva tudi za razglasitev 2. avgusta za mednarodni dan spomina na romski genocid med drugo svetovno vojno in si preko aktivnosti, ki jih izvaja, prizadeva za ohranjanje spomina na romske žrtve holokavsta (Porrajmos). V ta namen v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota in različnimi organizacijami organizira ozaveščevalno-kulturne aktivnosti ob 2. avgustu. Tovrsten dogodek je potekal tudi v letu 2017 z izvedbo simpozija in kulturne prireditve ter položitve venca na spominsko ploščo, ki je v ta namen postavljena v Murski Soboti.

 

ZVEZA ROMSKE SKUPNOSTI SLOVENIJE UMBRELLA – DEŽNIK

 

Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik je v letu 2017 izvajala aktivnosti v naslednji regijah, kjer živi romska skupnost: Osrednja Slovenija, Štajerska, Prekmurje, Dolenjska in Bela krajina. Za potrebe dela v korist romske skupnosti na območju Bele krajine je zveza vzpostavila sodelovanje z Zvezo za razvoj romske skupnosti s sedežem v Črnomlju.

 

Aktivnosti v letu 2017 so bile usmerjene na področja spodbujanja vključevanja otrok in mladih v lokalnih okoljih v vse ravni izobraževanja, ozaveščanja in spodbujanja romskih staršev, z neposredno podporo romskim otrokom in mladim preko učnih pomoči, z dejavnostmi usmerjanja in informiranja mladih glede možnosti dokončanja šolanja ter s specifičnimi družabnimi in prostočasnimi aktivnostmi v lokalnih okoljih, ki so usmerjene h krepitvi družbeno-socialnih in sporazumevalnih veščin otrok in mladih, za katere je še posebej pomembno tudi medgeneracijsko razumevanje, ki jih podpira pri njihovem uspehu v izobraževalnem sistemu.

 

Mlade iz romske skupnosti je zveza preko aktivnosti spodbujala k aktivaciji za približevanje trgu dela, za potrebe preprečevanja pojavov diskriminacije in neenake obravnave, izhajajoč iz nepoznavanja romske skupnosti in kulture, pa so v zvezi pripravili predstavitve romskih praznikov, tradicije, jezika, zgodovine in kulture v lokalnih okoljih za mlade in širšo javnost iz večinskega prebivalstva. V zvezi so oblikovali tudi posebno zloženko s predstavitvijo romske skupnosti, ki bi lahko dolgoročno omogočala informiranje in ozaveščanje večinskega prebivalstva ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o romski skupnosti.

 

Preko programa je zveza zagotavljala tudi neformalna izobraževanja za romske aktivistke in aktiviste ter predstavnice in predstavnike romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, kot so npr. delavnice na področju komuniciranja z uradniki, četrtnimi in lokalnimi skupnostmi in večinskim prebivalstvom ter opolnomočenje za učinkovitejše sodelovanje v svetih lokalnih skupnosti. S projektnimi delavnicami, usmerjenimi k pomoči društvom pri prijavah na razpise na različnih področjih, tako nacionalnih kot evropskih, tako javnih kot privatnih, s ciljem pravno-formalne ureditve in stabilizacije delovanja, pa je zveza spodbujala samostojnost in hkrati medsebojno sodelovanje romskih društev in zvez.

 

V okviru programa se je zveza posluževala različnih metod izvedbe, od skupinskih delavnic, okroglih miz in posvetov, do terenskega dela, individualnih pomoči in svetovanj ter podpore zaposlenih v zvezi za potrebe romske skupnosti v Ljubljani, v aktivnosti pa je kot ciljne skupine zajela predvsem romske otroke in mladino, romska društva, aktivistke in aktiviste iz vrst romske skupnosti in prostovoljce. S specifičnimi aktivnostmi je naslavljala tudi večinsko prebivalstvo in javne institucije, katerih delovanje v podporo romski skupnosti je izrednega pomena.

 

ROMSKA ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE

 

Program Romske športne zveze Slovenije je bil v letu 2017 skozi vse aktivnosti usmerjen v aktiviranje  mladih  Romov na športnem področju s ciljem kvalitetnejšega preživljanja prostega časa. Težišče programa je bilo na povezovanju romskih in ne romskih otrok skozi športne aktivnosti. Na ta način je po mnenju zveze mogoče kar najbolj učinkovito odpravljati predsodke in stereotipe o Romih med večinskim narodom.

 

V ta namen je zveza v letu 2017 organizirala različne dogodke na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, in sicer:

  1. romska nogometna akademija;
  2. 3. otroška romska olimpijada;
  3. romski nogometni turnir štirih dežel.

 

Ob koncu leta je bila organizirana okrogla miza »Šport nas združuje«, na kateri je potekala razglasitev najboljšega romskega športnika za leto 2017. Med dobitniki plaket sta bila mladi rokoborec Mitja Cener  in karateist Sander Horvat. Za 60 let delovanja je plaketo prejelo ŠD NK Pušča.

 

Za vse aktivnosti zveze skrbi predsednik Jožef Horvat – Didi, ki ga poznajo vsi ljubitelji športa v Murski Soboti, Sloveniji in tujini in Romski športni zvezi Slovenije predseduje že vse od začetka njenega dela. Pomen njegovega dela v športu potrjujejo nagrade in priznanja v domačem okolju in na državni ravni. Zadnje od teh priznanj je plaketa OKS-ZŠZ za ambasadorja romskega športa v Sloveniji, ki jo je prejel na prireditvi v Zrečah.