Skoči na vsebino

NOVICA

Sporočilo za javnost po 7. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti

 

V torek, 30. januarja 2018, je potekala sedma seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Osrednja točka dnevnega reda seje je bila obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je nastal v okviru Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada ustanovila maja 2017. Komisija je na seji opravila razpravo o predlogu zakona in ga podprla. Predsednik komisije, mag. Stanko Baluh, direktor vladnega Urada za narodnosti, je v imenu pripravljavca predloga zakona na kratko predstavil razloge za pripravo predloga zakona, sam potek priprave in vključevanje zainteresiranih javnosti, podal je pregled pripomb in predlogov, ki so bili posredovani s strani različnih institucij, organizacij in posameznikov v javni obravnavi, ki je potekala od 20. novembra do 20. decembra 2017, in predstavil glavne cilje ter rešitve predloga zakona. Komisijo je seznanil tudi z informacijo, da je predlog zakona na svoji izredni seji isti dan v dopoldanskem času obravnaval že tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije in ga podprl, dodatno pa opozoril na nekatera odprta vprašanja v zvezi s predvideno novo sestavo krovne organizacije romske skupnosti, ki jih bo v nadaljevanju potrebno še pojasniti oziroma rešiti. Razpravo z izredne seje Sveta romske skupnosti Republike Slovenije je povzel Jožek Horvat Muc, predsednik sveta, ki je povedal, da so bili na tokratno sejo sveta poleg članic in članov sveta posebej povabljeni tudi ostali predstavniki romske skupnosti, da je bila razprava o predlogu zakona znotraj romske skupnosti omogočena najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov.

 

Komisija je poleg osrednje točke na seji obravnavala in sprejela še manjše spremembe poslovnika o delu komisije, predlog poročila o delu komisije v letu 2017, se seznanila z aktualnimi informacijami v zvezi z uresničevanjem ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 s strani pristojnih ministrstev in vladnih služb, kar je redna točka vsake seje, predstavniki Urada za narodnosti pa so podali tudi kratko predstavitev nadaljevanja aktivnosti projekta Nacionalne platforme za Rome, ki se bodo izvajale v letu 2018. Tudi v drugem letu nacionalne platforme za Rome bo osrednji fokus projekta na lokalni ravni, glavni aktivnosti pa bosta predvsem osredotočeni na podporo in pomoč občinam, v katerih Romi živijo, pri razvijanju lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov, ki bodo prilagojeni lokalnim potrebam in bodo upoštevali tudi vse morebitne omejitve občin, pa tudi vse razpoložljive možnosti, ter na krepitev medinstitucionalnega povezovanja in sodelovanja na lokalni ravni. Dodatna aktivnost v projektu bo potekala v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in bo v podporo delu predstavnikov romske skupnosti v mestnih oziroma občinskih svetih usmerjena v njihova usposabljanja, ki bodo oblikovana na podlagi njihovih izraženih potreb. Uvodni dogodek projekta bo predvidoma potekal 15. februarja 2018 in bo namenjen predvsem občinam, kjer živijo Romi, in predstavnikom romske skupnosti v mestnih oziroma občinskih svetih, kjer se bo preko celovitega in multidisciplinarnega pristopa k naslavljanju lokalnih romskih tematik začrtal potek dela in aktivnosti tekom celotnega leta izvajanja projekta.