Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktualni javni pozivi in razpisi na področju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Izvajanje CLLD v programskem obdobju 2014-2020 določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), in sicer v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Programom razvoja podeželja Republike Slovenioje za obdobje 2014-2020, Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Operativnim programom za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Uredba določa tudi vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po pristopu "od spodaj navzgor" so se ustanovile t.i. lokalne akcijske skupine (LAS), ki predstavljajo lokalno partnerstvo na določenem območju in so pripravile strategije lokalnega razvoja (SLR). Sredstva LAS za sofinanciranje uresničevanja SLR je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Eni izmed glavnih prioritet na tem področju sta tudi socialna vključenost in lokalni razvoj podeželskih območij. 

 

Seznam LAS je dostopen na povezavi:

http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/604-28-10-2016-izdane-zadnje-odlocbe-o-potrditvi-lokalnih-akcijskih-skupin-za-obdobje-2014-2020

Na spletnih straneh posameznih LAS je objavljena tudi SLR posamezne LAS ter javni pozivi LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR.

 

Pregled trenutno aktualnih javnih pozivov LAS je dostopen na povezavi:

program-podezelja.si/sl/103-javni-razpisi/trenutno-odprti-javni-razpisi/619-javni-pozivi-lokalnih-akcijskih-skupin-za-izbor-operacij-za-uresnicevanje-ciljev-strategij-lokalnega-razvoja, sami javni pozivi pa na spletnih straneh posameznih LAS.

 

Objavljen pa je tudi javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, namenjen izključno LAS (zaprti razpis), v podlagi katerega bo podpora v obliki nepovratnih finančnih spodbud namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje):

www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Rok za prijavo LAS je 31. 3. 2017 do 24. ure.