Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA, KULTURNA IN INFORMATIVNA DEJAVNOST

 

Madžarska narodna skupnost ima številna društva, kulturne, izobraževalne in vzgojne ustanove, ki delujejo v madžarskem jeziku.

 

a) IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST:

 

Za razliko od italijanske narodne skupnosti, ki ima šole v italijanskem učnem jeziku, je na narodnostno mešanih območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, z zakonom določeno dvojezično šolstvo (izobraževanje poteka za vse prebivalce na tem območju v  obehjezikih, slovenskem in madžarskem).

 

Dvojezični vrtci so: vrtec pri DOŠ Dobrovnik, vrtec pri DOŠ Prosenjakovci, vrtec Lendava, vrtec Moravske Toplice.

 

Dvojezične osnovne šole s podružnicami so: Dvojezična OŠ Lendava I s podružnicami v Gaberju, Petišovcih in Čentibi, Dvojezična OŠ Lendava II s prilagojenim programom, Dvojezična OŠ Genterovci, Dvojezična OŠ Dobrovnik, Dvojezična OŠ Prosenjakovci s podružnicami v Domanjševcih in Hodošu.

 

Dvojezična srednja šola je v Lendavi.

 

Možnost nadaljevanja študija madžarskega jezika za pripadnike madžarske narodnosti je na Univerzi v Mariboru (Oddelek za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti – sestavljata ga Katedra za madžarski jezik s književnostjo ter Lektorat za madžarski jezik) in na Univerzi v Ljubljani (Lektorat za madžarski jezik na Filozofski fakulteti) ter na podlagi bilateralnega sporazuma med Slovenijo in Madžarsko tudi na univerzah naMadžarskem.

 

b) KULTURNA DEJAVNOST:

Madžarska narodna skupnost ima ustanovljenih več amaterskih društev in skupin (folklora, glasbene skupine, pevski zbori, recitatorske skupine in dramske sekcije), katerih delovanje ter organizacijske naloge vodi Zavod za kulturo madžarskenarodnosti. Junija 2010 je potekala slavnostna otvoritev novih poslovnih prostorov Zavoda za kulturo madžarske narodnosti in Centra Bánffy. Gre za večnamensko dvorano, katere investicija je znašala približno 300.000 €.

Pomembna pridobitev za madžarsko narodno skupnost na področju kulture je tudi Kulturni dom Lendava. Gre za vsestranski in v Prekmurju največji tovrstni objekt. Investicija v ta objekt, ki ga uporablja tudi madžarska narodna skupnost, je znašala cca 6.259.389,00 €. 100 mio forintov je k izgradnji omenjenega doma prispevala Republika Madžarska.

 

c) INFORMATIVNA DEJAVNOST:

 

Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti v Lendavi redno izdaja tednik v madžarskem jeziku – Népújság.

Knjižnična dejavnost je organizirana v okviru Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. V Lendavi je odprta knjigarna za knjige v madžarskem jeziku. Nekatere občine avtohtone poseljenosti (gorički Madžari: Moravske Toplice, Šalovci, Hodoš) s pripadniki madžarske narodne skupnosti pa obiskuje tudi potujoča knjižnica. Kot samostojni javni zavod s sedežem na narodnostno mešanem območju deluje Knjižnica Lendava. Njena ustanovitelja sta Občina Lendava in občina Dobrovnik, soustanovitelja pa Madžarska samouprava občine Lendava in Samoupravna skupnost občine Dobrovnik. Za ostale občine izvaja knjižnica dejavnost na osnovi podpisanih pogodb. Knjižnica je na narodnostno mešanem območju in zagotavlja knjižnično dejavnost namenjeno tudi pripadnikom madžarske narodne skupnosti. Spada v III. skupino knjižnic in s svojo knjižnično dejavnostjo pokriva območje občin Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Na tem območju deluje v okviru matične knjižnice 12 krajevnihknjižnic, 7 na enojezičnem in 5na dvojezičnem območju. Knjižnica v okviru svoje dejavnosti skrbi za strokovnost in organiziranost knjižničarske dejavnosti, namenjene madžarski narodni skupnosti. Knjižnica nabavlja, strokovno obdeluje, hrani, obnavlja in posreduje knjižnično gradivo tudi v madžarskem jeziku ter skrbi za zbiranje domoznanskega gradiva.

 

Za madžarsko narodno skupnost se radijski in televizijskiprogrami pripravljajo v okviru Javnega zavoda RTV Slovenija, in sicer pri Regionalnem RTV centru Maribor – Studio madžarskih programov Lendava. Radijski program obsega 18 ur in 15 minutdnevno, tudi ob sobotah in nedeljah, televizijski program pa zajema TV oddaje MOSTOVI-HIDAK, ki se predvajajo tako na nacionalni televiziji (I. program) kot tudi na regionalnem TV programu Maribor. Na nacionalni televiziji poteka predvajanje večji del leta 4-krat tedensko po 30 minut z enkratnimi ponovitvami, v poletnem času pa 3-krat tedensko po 30 minut z enkratnimi ponovitvami. Na regionalnem TV programu Maribor pa se oddaje MOSTOVI-HIDAK predvajajo večji del leta 4-krat tedensko po 30  minut in v poletnem času 3-krat tedensko po 30 minut. Programe narodnih skupnosti dodatno sofinancira tudi država (Urad Vlade RS za narodnosti), in sicer glede na določbo 30. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenije (Ur. l. RS, št. 96/05).