Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

 

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije. Temeljne določbe o varstvu narodnih skupnosti  ter romske skupnosti so zapisane v Ustavi RS, podrobnejše določbe pa so vključene v zakone z različnih področij, ki se kakorkoli dotikajo položaja narodnih skupnosti in romske skupnosti. Za njihovo izvajanje so odgovorna resorna ministrstva. Ob takšni razdelitvi pristojnosti je naloga Urada za narodnosti predvsem v tem, da globalno spremlja uresničevanje zakonskih in ustavnih določb o zaščiti narodnih skupnosti ter romske skupnosti in njihove učinke v praksi, opozarja na pomanjkljivosti, pripravlja predloge in pobude vladi in drugim državnim organom in skupaj z resornimi ministrstvi pripravlja analize in poročila, ki zajemajo širša vprašanja varstva narodnih in romske skupnosti.
 
Med neposredne naloge Urada za narodnosti spadajo naloge, ki jih ne pokrivajo drugi državni organi:

 

• opravlja strokovne naloge, ki zadevajo položaj, pravice, obveznosti in razvojne možnosti italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, potrebne za uresničevanje odgovornosti in obveznosti Vlade Republike Slovenije, izhajajoče iz Ustave Republike Slovenije in veljavnih predpisov, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti;
• pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi organi, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami;
• obravnava vprašanja uresničevanja posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti;
• v zadevah, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, sodeluje s pristojnimi organi v Republiki Hrvaški;
• pripravlja analize, gradivo, pobude in predloge za seje vlade, njena telesa in druge državne organe ter spremlja učinkovanje sprejetih odločitev, ki zadevajo italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko skupnost;
• skrbi za izvajanje sklepov vlade glede italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Republiki Sloveniji, če to ne spada na področje drugih državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti;
• opravlja strokovne in administrativno-tehnične naloge za Komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in Komisijo Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti;
• sodeluje s Komisijo za narodni skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije;
• sodeluje v ustreznih delovnih telesih ministrstev, raziskovalnih ustanovah in drugih organizacijah, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Vlada Republike Slovenije, ki skrbijo za položaj, pravice in obveznosti ali proučevanje italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v Sloveniji;
• načrtuje in spremlja porabo finančnih sredstev za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti na podlagi finančnega načrta urada;
• opravlja naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo, ki se nanašajo na ustrezne organe v Svetu Evrope, Evropski uniji, Organizaciji združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah;
• opravlja druge naloge v zvezi z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo ter romsko skupnostjo v skladu z Ustavo Republike Slovenije in veljavno zakonodajo.